Zmluva o poskytnutí služieb

platná od 24. 05. 2018

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: PRED PRIHLÁSENÍM, STIAHNUTÍM, INŠTALÁCIOU, KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU SI POZORNE PREČÍTAJTE NIŽŠIE UVEDENÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA TOHTO PRODUKTU. PRIHLÁSENÍM, INŠTALÁCIOU, STIAHNUTÍM, KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽITÍM TOHTO PRODUKTU VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI.

Táto Zmluva o poskytnutí služieb aplikácie Profit365 (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená medzi spoločnosťou Finecon Technologies s.r.o., so sídlom Prievozská 14, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vl. č.: 66927/B, IČO: 36 519 138 (ďalej len „Poskytovateľ“) a Vami fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „Klient“) Táto Zmluva Vás oprávňuje na používanie aplikácie definovanej v Článku 1 tejto Zmluvy.

Poskytovateľ a Klient budú jednotlivo označovaní ďalej aj ako „Zmluvná strana“ a spoločne označovaní ďalej len ako „Zmluvné strany“.

Aplikácia definovaná v Článku 1 tejto Zmluvy je uložená na serveroch Poskytovateľa, pričom Klientovi na základe tejto Zmluvy vzniká nárok používať aplikáciu definovanú v Článku 1 tejto Zmluvy a to v rozsahu, za podmienok a okolností uvedených nižšie v tejto Zmluve.

Táto Zmluva nie je kúpnou zmluvou, ale dohodou o právach Klienta používať aplikáciu Profit365, pričom v žiadnom prípade nezakladá právo Klienta nadobudnúť vlastníctvo k aplikácii Profit365. Poskytovateľ zostáva vlastníkom aplikácie Profit365 a prípadných nosičov, na ktorých sa aplikácia Profit365 nachádza, nehľadiac na fakt, či pôjde o virtuálne alebo fyzické médium alebo akékoľvek iné médium ako aj všetkých kópií aplikácie Profit365, na ktoré vznikne Klientovi právo podľa tejto Zmluvy.

Kliknutím na tlačidlo „I Accept“ / „Súhlasím“ počas prihlasovania sa na server Poskytovateľa na adrese www.profit365.eu/sk/ vyslovujete súhlas s uzatvorením tejto Zmluvy podľa ustanovení § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorá vymedzuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri poskytovaní prístupu cez internet k aplikácii Profit365 v rozsahu predplateného balíka služieb alebo služby.

Ak nesúhlasíte s niektorými ustanoveniami tejto Zmluvy, ihneď kliknite na tlačidlo „Decline“ alebo „I Do Not Accept“ alebo „Nesúhlasím“, zrušte prihlasovanie alebo zničte, prípadne vráťte prihlasovacie údaje Poskytovateľovi alebo na miesto, kde ste tieto údaje získali.

Článok 1

Preambula

Poskytovateľ je v zmysle § 50 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“) oprávnený vykonávať majetkové práva k aplikácii Profit365, ktorá je softvérovou aplikáciou vyvinutou a používanou na správu ekonomických a hospodárskych procesov spojených s podnikaním, na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre koncových užívateľov poskytovanou prostredníctvom počítačovej siete internet zo serveru Poskytovateľa cez internetovú stránku Poskytovateľa www.profit365.eu/sk/ (ďalej len „Profit365“). Pre účely tejto Zmluvy sa za aplikáciu Profit365 považujú okrem samotnej aplikácie Profit365 aj (i) všetky jej súčasti, ku ktorým má Klient prístup prostredníctvom počítačovej siete internet, (ii) obsah diskov, CD-ROM-ov, DVD médií, správ elektronickej pošty a ich všetkých prípadných príloh alebo iných médií ku ktorým je priložená táto Zmluva vrátane softvéru dodaného vo forme objektového kódu na CD-ROM, DVD médiu, elektronickou poštou cez počítačovú sieť internet, (iii) s aplikáciou Profit365 súvisiace vysvetľujúce materiály a akákoľvek dokumentácia, najmä akýkoľvek popis aplikácie Profit365, jeho špecifikácia, popis vlastností, popis ovládania, popis operačného prostredia, v ktorom sa aplikácia Profit365 používa, návod na použitie alebo inštaláciu aplikácie Profit365 alebo akýkoľvek popis správneho používania aplikácie Profit365 (ďalej len „Dokumentácia“), (iv) kópie aplikácie Profit365, opravy prípadných chýb aplikácie Profit365, dodatky k aplikácii Profit365, rozšírenia aplikácie Profit365, modifikované verzie aplikácie Profit365, nové verzie aplikácie Profit365 a všetky aktualizácie súčastí aplikácie Profit365, ak sú dodané, na ktoré Vám Poskytovateľ udeľuje licenciu v zmysle tejto Zmluvy. Prístup k aplikácii Profit365 Poskytovateľ dodáva výlučne vo forme objektového spustiteľného kódu.

Článok 2

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je odplatné a dočasné poskytnutie služieb aplikácie Profit365 vo forme nevýhradnej licencie a udelenie súhlasu Poskytovateľa používať služby aplikácie Profit365 Klientom prostredníctvom internetovej stránky www.profit365.eu/sk/ v rozsahu vybraného balíka služieb, ktoré sú presne uvedené a špecifikované na portáli www.profit365.eu, za podmienok a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve (ďalej len „Služba“).

2. Poskytovateľ týmto dáva Klientovi súhlas používať aplikáciu Profit365 v súlade s jej účelom, spôsobom a v rozsahu dohodnutým v tejto Zmluve a za dodržania všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.profit365.eu, pričom Klient uzatvorením tejto Zmluvy prehlasuje, že sa so všeobecnými zmluvnými podmienkami oboznámil a výslovne s nimi súhlasí. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený tieto všeobecné zmluvné podmienky doplniť, resp. zmeniť, pričom za platné všeobecné obchodné podmienky sa budú považovať vždy tie, ktoré budú zverejnené na internetovej stránke www.profit365.eu k danému okamihu, s čím Klient výslovne súhlasí.

3. Klient sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutie Služby odmenu dohodnutú v Článku 4 tejto Zmluvy, pričom uzatvorením tejto Zmluvy a zaplatením tejto odmeny je Klient oprávnený používať aplikáciu Profit365 v rozsahu vybranej Služby alebo vybraného balíka Služieb počas doby, za ktorú má zaplatenú odmenu za použitie Služby.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Službu s maximálnym úsilím, odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Klienta, ktoré sú Poskytovateľovi známe alebo by mal o nich vedieť v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných v Slovenskej republike a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 3

Rozsah poskytovaných Služieb

1. Poskytovateľ bude poskytovať Klientovi Služby na základe objednania Služby prostredníctvom aplikácie Profit365 prístupnej cez internetovú stránku www.profit365.eu, v rozsahu Klientom zvoleného balíka Služby na internetovej stránke www.profit365.eu.

2. Poskytovateľ poskytuje Klientovi Službu najmä prostredníctvom aplikácie Profit365 prístupnej cez internetovú stránku www.profit365.eu, pričom je Poskytovateľ oprávnený z prevádzkových dôvodov formu poskytovania Služby zmeniť na akúkoľvek inú formu použitia elektronických prostriedkov tak, aby zostala zachovaná podstata Služby, a to priamo, resp. prostredníctvom svojich zamestnancov alebo Poskytovateľom poverených tretích osôb, pričom v tomto prípade je za ich konanie zodpovedný priamo Poskytovateľ.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby v rozsahu a spôsobom určeným v tejto Zmluve a to nestranne a na požadovanej odbornej úrovni.

4. Poskytovateľ na základe tejto Zmluvy neposkytuje pripojenie Klienta na počítačovú sieť internet, ktoré je povinný zabezpečiť na vlastné náklady a zodpovednosť Klient, pričom Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne škody, ktoré Klientovi vzniknú v zmysle nedostatočného/nekvalitného zabezpečenia tohto pripojenia, resp. jeho prerušenia/výpadku.

5. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Poskytovateľ je povinný pre potreby poskytovania Služby zaslať Klientovi na e-mailovú adresu, ktorú mu Klient v rámci objednania Služby poskytne ako kontaktnú adresu, prihlasovacie údaje a to prihlasovacie meno a prístupové heslo, pričom sa Poskytovateľ ďalej zaväzuje na túto e-mailovú adresu Klienta zasielať aj všetku ďalšiu korešpondenciu, najmä, ale nie len elektronickú pred-faktúru, elektronickú faktúru, výstupy databáz, upozornenia, varovania a oznamy o updatoch a novinkách v aplikácii Profit365, resp. reklamné a propagačné materiály o poskytovaných službách, pričom Klient výslovne so zasielaním tejto a akejkoľvek inej korešpondencie na túto e-mailovú adresu súhlasí.

6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že akákoľvek korešpondencia vyplývajúca z tejto Zmluvy, ktorá má byť medzi Zmluvnými stranami zaslaná a doručená sa bude zasielať výlučne elektronicky vo forme e-mailovej správy a to pre Poskytovateľa na e-mailovú adresu zverejnenú na internetovej stránke www.profit365.eu a pre Klienta na e-mailovú adresu, ktorú Klient zadá ako svoju kontaktnú adresu. V prípade zmeny e-mailovej adresy sa Klient týmto zaväzuje včas túto zmenu oznámiť Poskytovateľovi. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený vždy zaslať Klientovi výlučne korešpondenciu vo forme e-mailovej správy a to aj v prípade, ak Zmluva alebo ustanovenie právneho predpisu budú vyžadovať inú formu doručenia takejto korešpondencie. V prípade, ak Klient výslovne požiada Poskytovateľa o zaslanie akejkoľvek korešpondencie aj v písomnej forme, je Poskytovateľ oprávnený od Klienta za zaslanie akejkoľvek korešpondencie požadovať úhradu nákladov na tlač, kopírovanie a poštovné, ktoré bude vo výške minimálne 5,- EUR bez DPH, resp. v prípade listín rozsahu nad 10 strán, resp. zasielaných do zahraničia vo výške minimálne 10,- EUR bez DPH, ktoré budú účtované samostatne.

Článok 4

Odmena

1. Odmena za poskytovanú službu je stanovená na obdobie jedného, resp. 12 mesiacov podľa objednanej Služby, resp. balíka Služieb, pričom jej presná výška za konkrétny balík Služieb je uvedená na internetovej stránke www.profit365.eu ku dňu prijatia objednávky Poskytovateľom na konkrétnu Službu, resp. balík Služieb od Klienta. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena je konečná a nemenná a zahŕňa akékoľvek a všetky náklady a výdavky súvisiace s poskytovanou Službou.

2. V prípade vzniku povinnosti zaplatiť daň z pridanej hodnoty podľa príslušných daňových zákonov je Klient povinný zaplatiť aj príslušnú DPH.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený informovať Klienta a blížiacom sa konci predplatného alebo testovacieho obdobia, vrátane zverejnenia ponuky na predplatenie služby podľa platného cenníka. Objednávka Služieb sa považuje za záväznú až po úhrade a pripísaniu celej sumy na účet Poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný vystaviť a zaslať Klientovi účtovný doklad – faktúru za poskytnutie Služby, za ktorú sa odmena platí. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia pred-faktúry a faktúry.

4. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že v prípade ak Klient objednané Služby nevyužije a to z akéhokoľvek dôvodu spočívajúceho na strane Klienta, Klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej odmeny od Poskytovateľa, a to ani v celku a ani v čiastočnom rozsahu.

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby stanoviť konečnú cenu na úhradu Klientovi, pre Služby, ktorých cena nie je jednoznačne stanovená v platnom cenníku uverejnenom na internetovej stránke Poskytovateľa, www.profit365.eu , alebo pre Služby, ktorých nacenenie sa realizuje na objednávku podľa požiadaviek Klienta.

Článok 5

Trvanie Zmluvy a jej ukončenie

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to vždy na dobu jedného, resp. dvanástich (12) mesiacov odo dňa pripísania odmeny v zmysle článku 4 tejto Zmluvy na účet Poskytovateľa, pričom Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť Klientovi na dobu 10 rokov po ukončení platnosti tejto Zmluvy pasívny prístup k vloženým údajom (ďalej len „prezeranie“) a súčasne archivovať dáta Klienta v aplikácii Profit365 na rovnaké obdobie, pričom Poskytovateľ na požiadanie Klienta mu poskytne jeho databázu v súlade s Článkom 6, bod 5 tejto Zmluvy.

2. Túto Zmluvu je výlučne možné ukončiť:

a) písomnou dohodou oboch Zmluvných strán, alebo

b) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ môže s okamžitou platnosťou odstúpiť od tejto Zmluvy formou e-mailovej správy zaslanej na adresu Klienta a to výlučne v prípade ak Klient nedodrží podmienky uvedené v tejto Zmluve a/alebo vo všeobecne záväzných podmienkach Poskytovateľa a to najmä, ale nie len, ak poruší svoju povinnosť zaplatiť Poskytovateľovi odmenu v zmysle Článku 4 tejto Zmluvy alebo ak poruší akúkoľvek inú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto Zmluvy a/alebo zo všeobecne záväzných podmienok Poskytovateľa.

4. Za platné vypovedanie a/alebo odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje aj prípad, keď Klient e-mailovú správu obsahujúcu odstúpenie od tejto Zmluvy neprevezme. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností o doručení akejkoľvek e-mailovej správy Klientovi sa 3 deň odo dňa jej odoslania považuje za deň doručenia.

5. Ukončením tejto Zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy s výnimkou tých, ktoré podľa tejto Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

Článok 6

Práva a povinnosti Klienta

1. Klient je oprávnený využívať aplikáciu Profit365 v rozsahu zakúpenej Služby alebo balíka Služieb uvedených na internetovej stránke www.profit365.eu počas trvania tejto Zmluvy, a to podľa návodu na použitie uvedenom na internetovej stránke www.profit365.eu. Klient sa zaväzuje využívať Služby výhradne pre svoju potrebu a spôsobom stanoveným v Zmluve. Klient sa zaväzuje neposkytovať Služby (ani ktorékoľvek konkrétne plnenie tvoriace súčasť Služieb) iným osobám a nesprostredkovať poskytovanie Služieb tretím osobám.

2. Klient je oprávnený využívať poskytovanú Službu osobne alebo prostredníctvom svojich zamestnancov. Klient je oprávnený využívať poskytnutú Službu výlučne na zabezpečenie svojej činnosti, pričom nie je oprávnený poskytnúť tretej osobe prístupové heslo s výnimkou servisného personálu Poskytovateľa pri poruche aplikácie Profit365.

3. Klient je oprávnený používať aplikáciu Profit365 iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v právnom systéme, v ktorom sa aplikácia Profit365 používa, najmä v súlade s platnými obmedzeniami vyplývajúcimi z autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva. Klient nie je oprávnený využívať Služby v rozpore s dobrými mravmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi osobitne v oblasti účtovníctva a elektronických komunikácií, ako ani v rozpore so Zmluvou.

4. Klient v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť, úplnosť a obsah údajov, ktoré vloží do aplikácie Profit365 pri používaní Služby, pričom tieto údaje sú vždy vo výlučnom vlastníctve a dispozícii Klienta, ktorý je povinný tieto údaje vkladať do aplikácie Profit365 v súlade s platnými právnymi predpismi a etickým kódexom Poskytovateľa obsiahnutým vo všeobecným podmienkach Poskytovateľa tak, aby Poskytovateľovi alebo tretej osobe nevznikla škoda, pričom Klient zodpovedá tak za obsah týchto údajov ako aj za ukladanie / archivovanie týchto vstupov do aplikácie Profit365.

5. Databáza údajov, ktorá vznikne používaním aplikácie Profit365 Klientom je vo výlučnom vlastníctve Klienta, za ktorej správnosť, úplnosť a obsah v plnom rozsahu zodpovedá, pričom Poskytovateľ sa zaväzuje túto databázu počas trvania tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou uchovávať a spravovať a na vyžiadanie najneskôr do 30 dní ju poskytnúť Klientovi vo forme elektronického výstupu z aplikácie Profit365, resp. umožniť Klientovi si tento výstup z aplikácie Profit365 vyhotoviť, vyhotovenom vo formáte EXCEL, resp. inom formáte zvolenom Poskytovateľom.

6. Klient nie je oprávnený zasahovať, šíriť, oddeľovať časti, vytvárať odvodené verzie alebo používať aplikáciu Profit365 iným spôsobom ako funkciami v nej obsiahnutými, pričom aplikáciu Profit365 nie je oprávnený meniť alebo upravovať.

7. Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu Poskytovateľa využívať Služby takým spôsobom, že namiesto Klienta, resp. jeho zamestnancov, bude aktivovanie, resp. používanie Služby iniciovať a/alebo vykonávať automat, pričom automatom sa rozumie akékoľvek zariadenia, ktoré sú spôsobilé iniciovať alebo vykonávať aktivovanie, resp. používanie služby bez toho, aby konkrétne úkony priamo ovládala fyzická osoba, pričom za priame ovládanie sa nepovažuje predchádzajúce naprogramovanie úkonov umožňujúce automatické vykonávanie týchto úkonov opakovane vo viacerých prípadoch. Za predchádzajúci preukázateľný súhlas sa považuje dohoda Poskytovateľa a Klienta o poskytovaní takého plnenia, z ktorého podstaty vyplýva, že je jednoznačne vopred určené na to, aby v rámci neho vykonával iniciáciu alebo samotný výkon aktivovania, resp. používania automat, pričom toto určenie plnenia je jednoznačné, nespochybniteľné a obomi stranami Zmluvy vopred rozpoznateľné a tvorí hlavný účel daného plnenia. Pokiaľ nie je preukázaná skutočnosť uvedená v poslednej časti predchádzajúcej vety (t.j. jednoznačnosť, nespochybniteľnosť a rozpoznateľnosť obsahu a účelu dohodnutého plnenia), predpokladá sa, že predchádzajúci preukázateľný súhlas na využívanie Služieb vyššie v tomto písmene popísaným spôsobom Poskytovateľom len samotným uzavretím takejto dohody udelený nebol a vyžaduje sa výslovný preukázateľný súhlas Poskytovateľa. V takomto prípade je Poskytovateľ oprávnený okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať Klientovi prístup do aplikácie Profit365 a odstúpiť okamžite od tejto Zmluvy.

8. Klient nie je oprávnený používať, upravovať, prekladať, reprodukovať, alebo prevádzať práva na používanie aplikácie Profit365 alebo kópie aplikácie Profit365 inak, než je výslovne uvedené v tejto Zmluve. Klient ďalej nie je oprávnený predať, sublicencovať, prenajať inej osobe alebo aplikáciu Profit365 vziať do prenájmu od inej osoby, alebo aplikáciu Profit365 zapožičať.

9. Klient nie je oprávnený spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokúsiť získať zdrojový kód aplikácie Profit365 s výnimkou rozsahu, v ktorom je takéto obmedzenie výslovne zakázané zákonom. Klient ďalej nie je oprávnený vytvárať na základe aplikácie Profit365 odvodené diela.

10. Klient je oprávnený použiť aplikáciu Profit365 dodanú ako skúšobnú verziu na 30 dní alebo vo verzii Not-For-Resale (ďalej len „NFR“) výhradne na overenie a testovanie vlastností aplikácie Profit365. Klient je rovnako oprávnený použiť skúšobnú verziu na 30 dní alebo NFR verziu na predvádzacie účely.

11. Klient sa výslovne zaväzuje, že aplikáciu Profit365, ktorú získa ako skúšobnú verziu na 30 dní alebo vo verzii NFR nebude používať v rozpore s dobrými mravmi za účelom vyhnúť sa zaplateniu odmeny v zmysle Článku 4 tejto Zmluvy. Za používanie aplikácie Profit365 v rozpore s dobrými mravmi sa bude za každých okolností rozumieť opakované objednanie skúšobnej verzie alebo verzie NFR, pričom Klient bude používať Službu viac ako 30 dní v 1 kalendárnom roku. V prípade každého použitia aplikácie Profit365 v rozpore s dobrými mravmi vznikne Poskytovateľovi od Klienta nárok na náhradu ušlého zisku vo výške ročnej odmeny za základný balík Služieb.

Článok 7

Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ sa zaväzuje aktualizovať aplikáciu Profit365 v súlade s platnou legislatívou a to najneskôr vždy ku dňu účinnosti jednotlivých právnych predpisov.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje všetky údaje Klienta vložené do aplikácie Profit365 spravovať nestranne, pri zachovaní maximálnej miery dôvernosti zverených informácií a na požadovanej odbornej úrovni, pričom všetky vstupy do aplikácie Profit365, ktoré Klient uloží/archivuje je Poskytovateľ povinný spracovať do databázy a tieto údaje archivovať počas trvania tejto Zmluvy a minimálne do skončenia lehoty určenej na prezeranie. Poskytovateľ súčasne vyhlasuje, že práva duševného vlastníctva k vstupom resp. databáze Klienta nachádzajúcim sa v aplikácii Profit365 sú nedotknuteľné. Poskytovateľ ako aj osoby, s ktorými spolupracuje, je oprávnený za účelom zlepšenia služieb aplikácie Profit365 používať a/alebo reprodukovať vstupy resp. databázu Klienta, pričom Klient týmto udeľuje Poskytovateľovi celosvetovú licenciu v neobmedzenom trvaní na ich používanie a/alebo reprodukciu.

3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Poskytovateľ je povinný umožniť Klientovi využívať aplikáciu Profit365 dodanú v skúšobnej verzii na 30 dní alebo vo verzii NFR maximálne na obdobie 30 dní odo dňa registrácie, ak nebude dohodnuté Zmluvnými stranami inak, pričom pasívny prístup k vloženým údajom do aplikácie Profit365 dodanej ako skúšobná verzia na 30 dní alebo ako verzia NFR je Poskytovateľ povinný umožniť Klientovi v dĺžke trvania maximálne do 31.12. nasledujúceho roku po skončení obdobia 30 dní odo dňa registrácie. Klient týmto výslovne a neodvolateľne udeľuje Poskytovateľovi súhlas na vymazanie vložených údajov do aplikácie Profit365 dodanej ako skúšobná verzia na 30 dní alebo ako verzia NFR najneskôr do 31.03. nasledujúceho roku po skončení pasívneho prístupu.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že databázu údajov, ktorú vytvorí Klient poskytne Klientovi vo forme elektronického výstupu z aplikácie Profit365, resp. umožní Klientovi si vyhotoviť tento výstup, vyhotovenom vo formáte EXCEL, resp. inom formáte zvolenom Poskytovateľom, vždy pri ukončení tejto Zmluvy v zmysle Článku 5 ods. 1 tejto Zmluvy a/alebo na vyžiadanie Klienta najneskôr do 30 dní od skončenia Zmluvy a/alebo od doručenia žiadosti Klienta počas platnosti tejto Zmluvy.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Klienta prístup k aplikácii Profit365 počas trvania tejto Zmluvy časovo neobmedzene ako aj zabezpečiť technický a bezpečnostný dohľad a servis servera, na ktorom prevádzkuje aplikáciu Profit365 s výnimkou uvedenou v bode nasledujúcom bode tohto Článku Zmluvy. Zároveň sa Poskytovateľ zaväzuje umožniť Klientovi na dobu 10 rokov po ukončení platnosti tejto Zmluvy pasívny prístup k vloženým údajom (len na prezeranie).

6. Poskytovateľ je oprávnený uskutočňovať na serveroch, na ktorých prevádzkuje aplikáciu Profit365 a ostatných zariadeniach Poskytovateľa plánovanú odstávku poskytovania Služieb v rozsahu maximálne 10 hodín týždenne vykonávanú spravidla v nočných hodinách počas víkendov, ak to povaha údržby bude dovoľovať. Odstávka bude slúžiť na uskutočnenie potrebných updatov a upgradov softvéru, údržby a výmeny hardvéru. V prípade dlhšej odstávky je Poskytovateľ povinný na túto skutočnosť upozorniť oznámením na internetovej stránke www.profit365.eu. Poskytovateľ nie je povinný poskytovať Služby (nezarátava sa do času oprávnenej odstávky podľa prvej vety tohto bodu) v prípade výpadku elektrickej energie nad rámec zaistenia záložným zdrojom servera Poskytovateľa, výpadku internetového pripojenia nad rámec zaistenia záložného pripojenia serveru Poskytovateľa, živelnej pohromy, okolnosťami vis mayor a pod. Rovnako Poskytovateľ nie je povinný poskytovať Služby v prípade, ak obsah údajov vložených do aplikácie Profit365 bude v rozpore s platnými právnymi predpismi a/alebo s etickým kódexom Poskytovateľa, v takomto prípade je Poskytovateľ oprávnený okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia zablokovať Klientovi prístup a poskytnúť tieto údaje zodpovedným inštitúciám.

7. Poskytovateľ sa zaväzuje pre riešenie štandardných technických otázok súvisiacich s poskytovaním Služieb prostredníctvom Hotline (ďalej len „podpora“) a taktiež v prípade nadštandardných otázok poskytnúť platenú formu podpory:

(i) štandardná technická podpora zahŕňa základnú navigáciu v Profit365, vysvetlenie jednotlivých funkcionalít, popis systému a podporu pri ID chyby;

(ii) nadštandardná platená technická podpora zahŕňa prihlasovanie sa do firmy klienta, skontrolovanie klientskych dát a dohľadanie nesúladu.

8. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť podporu Klientovi najmä v prípadoch, ak oznámená chyba / problém:

(i) je následkom neoprávneného zásahu do aplikácie Profit365, jej zdrojového kódu, alebo použitím nesprávnych parametrov alebo nastavení aplikácie Profit365;

(ii) vznikla chybou obsluhy, alebo používaním aplikácie Profit365 v rozpore s návodom na použitie;

(iii) Klient nezaplatil odmenu podľa Článku 4 tejto Zmluvy;

(iv) pokiaľ to ustanovuje táto Zmluva alebo všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom pripísania odmeny v zmysle Článku 4 tejto Zmluvy na účet Poskytovateľa.

2. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy budú Zmluvné strany, súd alebo iné kompetentné orgány považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady ako aj ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zostávajú v platnosti. Zmluvné strany budú v takom prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre účastníkov právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú, že akékoľvek neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie tejto Zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré bude svojim významom čo najbližšie príslušnému neplatnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu.

3. Uzatvorením tejto Zmluvy Klient výslovne súhlasí so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov, účtovných a iných údajov, ktoré zadá do aplikácie Profit365 a/alebo poskytne Poskytovateľovi pre potrebu správy zákazníckych účtov a fakturácie a zároveň so zasielaním správ, noviniek prostredníctvom emailovej komunikácie. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude osobné, účtovné a iné údaje Klienta chrániť a neposkytne ich tretej osobe s výnimkou prípadov, ak jej je táto povinnosť nariadená na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej alebo verejnej moci, ak ich poskytuje svojim subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, ak ich poskytuje osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby (advokáti, notári, daňoví poradcovia, osoby zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok, atď.).

4. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať tretím stranám informácie týkajúce sa obsahu tejto Zmluvy, pokiaľ tieto tretie strany nie sú viazané mlčanlivosťou, pokiaľ to nie je vyžadované právnymi predpismi alebo pokiaľ neobdržali písomný súhlas druhej Zmluvnej strany alebo ak to nie je nevyhnutné za účelom splnenia práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.

5. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že Zmluvné strany majú právnu spôsobilosť takúto Zmluvu uzavrieť a že osoby konajúce za Zmluvné strany sú oprávnené za Zmluvnú stranu konať a v rozsahu tejto Zmluvy ju aj zaviazať.

6. Táto Zmluva je záväzná i pre právnych nástupcov oboch Zmluvných strán. Pre rozhodovanie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy sú príslušné slovenské súdy. Zmluvné strany sa dohodli, že na vzťahy neupravené v tejto Zmluve sa budú vzťahovať príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

7. Klient a Poskytovateľ sa dohodli, že kolízne ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku a Dohovor OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovarov sa na vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy nepoužijú.

8. Táto Zmluva predstavuje konečné a úplné dojednanie Zmluvných strán a nahrádza všetku doterajšiu korešpondenciu, rokovania alebo akékoľvek oznámenia či dokumenty vo veci obsahu tejto Zmluvy. Žiadne ústne vysvetlenie alebo ústna informácia poskytnutá jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane nezmení výklad tejto Zmluvy.

9. Všetky čiastky, ktoré majú byť zaplatené za zdaniteľné plnenia podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa považujú za čiastky bez DPH (dane z pridanej hodnoty). V prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH podľa príslušných daňových zákonov sú Zmluvné strany povinné zaplatiť aj príslušnú DPH, a to zákonom stanoveným spôsobom a v zákonom stanovej výške.

10. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba na základe písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, právny úkon je urobený v predpísanej forme, obsah tejto Zmluvy si riadne prečítali, vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, určito, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, uzavreli tak ako je uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

Finecon Technologies s.r.o

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty