Obchodné podmienky

platné od 24. 05. 2018

1. Platnosť Všeobecných obchodných podmienok

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte ako „VOP“) spoločnosti Finecon Technologies s.r.o., so sídlom Prievozská 14, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vl. č.: 66927/B, IČO: 36 519 138 (ďalej ako „Poskytovateľ“) sa vzťahujú na poskytovanie služieb aplikácie Profit365 Poskytovateľom tretej osobe, ktorá si poskytovanie služieb aplikácie Profit365 objednala prostredníctvom uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služieb aplikácie Profit365 prostredníctvom internetovej stránky www.profit365.eu, resp. vo forme elektronicky akceptovanej/potvrdenej objednávky (ďalej len „Klient“). Službami, resp. ich poskytovaním sa rozumie akékoľvek používanie aplikácie Profit365, ako aj poskytovanie iných služieb a prác Poskytovateľom. Na dodávky softvéru Poskytovateľa sa tieto VOP vzťahujú v prípadoch, v ktorých je to v týchto VOP výslovne uvedené, a to len v prípade, ak je takáto dodávka softvéru dohodnutá.

1.2. V prípade rozporu alebo rozdielností medzi úpravou vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Klienta, obsiahnutou v týchto VOP a v samostatnej zmluve o poskytnutí služieb aplikácie Profit365 uzatvorenej elektronickou formou, alebo v elektronickej forme akceptovanej/potvrdenej objednávke, majú pred znením VOP prednosť odchylné dojednania zmluvných strán obsiahnuté v zmluve alebo obojstranne potvrdenej objednávke.

1.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny alebo doplnenia týchto VOP. Zmeny alebo doplnenia týchto VOP sú platné a účinné dňom zverejnenia na internetovej stránke Poskytovateľa www.profit365.eu, pričom Klient s týmto ustanovením výslovne súhlasí.

1.4. V prípade ak je predmetom poskytnutia služby aj dodávka samostatného softvéru, tak sa táto dodávka softvéru spravuje podmienkami príslušnej licenčnej zmluvy koncového užívateľa obsiahnutej v zmluve o poskytnutí služieb aplikácie Profit365, ktorá má prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

1.5. Poskytovateľ a Klient sa v súlade s § 262 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „ObZ“) v znení neskorších predpisov dohodli, že na ich vzájomné vzťahy týkajúce sa poskytovania služieb Poskytovateľom, t.j. inštalácie, sťahovania, kopírovania alebo používania aplikácie Profit365, resp. poskytovania iných služieb alebo prác Poskytovateľom sa budú spravovať vždy ustanoveniami ObZ.

2. Ponuky a návrhy na uzatvorenie zmluvy

2.1. Ponuky a návrhy Poskytovateľa na uzatvorenie zmluvy adresované Klientovi/Klientom sú zásadne nezáväzné; Poskytovateľ je takýmito ponukami a návrhmi na uzatvorenie zmluvy viazaný len v prípade, ak sú ako záväzné výslovne označené, alebo pokiaľ obsahujú lehotu na ich prijatie Klientom.

2.2. Údaje uvádzané Poskytovateľom v cenníkoch, ponukových listoch, ako aj v iných dokumentoch a podkladoch, najmä v reklamných materiáloch a technických podkladoch (napr. charakter služby alebo technická dostupnosť poskytovanej služby) majú len orientačný charakter a záväznými sa stávajú len v prípade ich výslovného písomného potvrdenia Poskytovateľom i Klientom.

2.3. Akákoľvek objednávka služieb vystavená Klientom po uplynutí lehoty na prijatie cenovej ponuky Poskytovateľa môže byť Poskytovateľom prijatá na základe jeho vlastného uváženia a písomného prijatia objednávky Poskytovateľom.

2.4. Ceny uvádzané v cenníku Poskytovateľa alebo v inej publikovanej listine vydanej Poskytovateľom nemožno považovať za bezvýhradné ponuky na poskytnutie služby a môžu byť zmenené na základe vlastného uváženia Poskytovateľa, pričom k výsledným cenám môžu byť zo strany Poskytovateľa pripočítané ďalšie poplatky a/alebo príplatky súvisiace s poskytnutím služby.

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Ak nie je písomne dohodnuté inak, platia pre poskytnuté služby a práce Poskytovateľa ceny podľa cenníka Poskytovateľa platného a účinného ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo písomného potvrdenia objednávky, pričom tieto ceny sa uvádzajú vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny nezahŕňajú náklady, u ktorých je vyslovene uvedené, že nie sú zahrnuté v cene, pričom sa účtujú samostatne popri cene vykonávaných prác a poskytovaných služieb.

3.2. Poskytovateľ vystaví faktúru za poskytnuté služby alebo práce bez zbytočného odkladu po splnení podmienok na jej vystavenie. Faktúra vystavená Poskytovateľom je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia, pokiaľ Poskytovateľ pri jej vystavované nerozhodne inak.

3.3. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Klienta preddavok na dohodnutú cenu až do výšky 100 % z dohodnutej ceny a tento je povinný ho Poskytovateľovi poskytnúť, osobitne v prípade, ak ide o poskytnutie služieb podľa špecifických požiadaviek Klienta.

3.4. V prípade, ak zákazka pozostáva z viacerých plnení, je Poskytovateľ oprávnený vystaviť faktúru za každé jednotlivé uskutočnené čiastkové plnenie zákazky samostatne.

3.5. V prípade omeškania Klienta s úhradou dohodnutej ceny alebo jej časti je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Klienta zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

3.6. Platby došlé od Klienta sa započítavajú prednostne na úhradu dohodnutých úrokov z omeškania a až následne na istinu pohľadávky, a to bez ohľadu na odlišné určenie zo strany Klienta. Ak má Klient voči Poskytovateľovi niekoľko peňažných záväzkov, platenie sa týka najskôr záväzku, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak záväzku najskôr splatného, a to bez ohľadu na odlišné určenie zo strany Klienta.

3.7. Klient nie je oprávnený žiadnu svoju pohľadávku voči Poskytovateľovi postúpiť na akúkoľvek tretiu osobu. Klient nie je oprávnený jednostranne si započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Poskytovateľa.

3.8. Klient nie je oprávnený zadržiavať Poskytovateľovi platby dohodnutej ceny z dôvodu, že prebieha reklamácia Poskytovateľom dodaných zariadení, tovarov alebo služieb, alebo z dôvodu existencie nárokov z vád dodávky, resp. nárokov zo záruky, alebo nárokov na náhradu škody.

3.9. Zamestnanci Poskytovateľa sú oprávnení v jeho mene preberať platby len v prípade, ak sa Klientovi preukážu zodpovedajúcim písomným splnomocnením/poverením.

3.10. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť podľa uváženia Klientovi zľavu za poskytnuté služby a práce až do výšky 100 % z dohodnutej ceny a to aj opakovane za podmienok určených Poskytovateľom. V prípade poskytnutia takejto zľavy Poskytovateľom, Klient obdrží od Poskytovateľa zľavový kupón, ktorý obsahujúce jedinečný zľavový kód, na základe ktorého si môže Klient uplatniť poskytnutú zľavu na jeden vybraný balík služieb, ak to zľavový kupón umožňuje. Klientovi vznikne nárok na poskytnutú zľavu podľa vyššie uvedeného len za podmienky, ak použije jedinečný zľavový kód pri registrácii nového subjektu do aplikácie Profit365 prostredníctvom internetovej stránky www.profit365.eu. Klient berie na vedomie, že uplatnením poskytnutej zľavy mu zaniká nárok na bezplatné testovanie aplikácie Profit365, pričom Poskytovateľ je oprávnený po zaregistrovaní Klienta a uplatnení poskytnutej zľavy vystaviť Klientovi zálohovú faktúru na nezľavnenú časť ceny.

3.11. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadne vzniknuté problémy, straty alebo škody pri úhradách za poskytnuté tovary a služby Klientom prostredníctvom platobných brán v softvéri Poskytovateľa.

4. Miesto, čas a spôsob dodania

4.1. Ak osobitná zmluva alebo obojstranne elektronicky potvrdená objednávka neustanovuje niečo iné, je miestom dodania služieb a platobným miestom sídlo Poskytovateľa.

4.2. Dodanie služieb sa uskutoční v termíne dohodnutom v zmluve alebo v obojstranne elektronicky potvrdenej objednávke a ak nebol termín dodania služieb osobitne dohodnutý, potom v primeranej lehote vzhľadom na predmet poskytovanej služby.

4.3. V prípade omeškania poskytnutia služby, ktoré je spôsobené Klientom, Poskytovateľ na jeho náklady upovedomí Klienta o tejto skutočnosti a to dohodnutým spôsobom komunikácie, pričom v tomto prípade je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky poplatky a výdavky s tým spojené.

4.4. Čiastkové plnenia dohodnutého dodania služieb je Klient povinný prijať.

4.5. V prípade, ak je predmetom dodania služieb aj inštalácia softvéru potrebného pre použitie aplikácie Profit365, je Klient povinný v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným termínom inštalácie pripraviť miesto inštalácie podľa pokynov Poskytovateľa, ktoré je povinný si od Poskytovateľa vopred vyžiadať, najmä musí byť miesto inštalácie vybavené zodpovedajúcim pripojením na verejnú sieť internet. Poskytovateľ môže v prípade osobitnej objednávky Klienta poskytnúť Klientovi za odplatu odborné poradenstvo a byť nápomocný aj pri príprave miesta inštalácie. Klient je ďalej povinný v dostatočnom časovom predstihu preveriť vhodnosť prepravných trás od vstupu do prevádzky až do miesta inštalácie zariadenia, alebo na vlastné náklady tieto vybudovať alebo zabezpečiť ich vybudovanie.

4.6. Časti objednaných služieb, ktoré ešte neboli dodané Klientovi, môžu byť Klientom zrušené iba po preukázateľnom predchádzajúcom súhlase Poskytovateľa.

4.7. Ak má Poskytovateľ dôvod domnievať sa, že Klient nie je schopný plniť svoje záväzky voči Poskytovateľovi, Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zrušiť poskytnutie služby.

4.8. V prípade akéhokoľvek zrušenia objednávky ktoroukoľvek stranou, Klient je povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky vynaložené náklady a výdavky, ktoré vznikli Poskytovateľovi pred obdržaním oznámenia o zrušení objednávky, súvisiace s objednávkou, ako aj ušlý zisk Poskytovateľa.

4.9. Dodaním a poskytnutím služby a/alebo softvéru Poskytovateľa sa v žiadnom prípade nedochádza k žiadnemu, čo i len čiastočnému, prevodu práv vlastníctva k aplikácii Profit365, resp. duševného vlastníctva, najmä zdrojových kódov, patentov, ochranných známok, dizajnov, úžitkových vzorov a iných predmetov duševného vlastníctva od Poskytovateľa na Klienta.

4.10. Nevyužitie, resp. len čiastočné využitie Poskytovateľom dodaných služieb Klientom, a to z akéhokoľvek dôvodu spočívajúceho na strane Klienta, neposkytuje Klientovi nárok na nezaplatenie, nárok na zľavu resp. vrátenie zaplatenej odmeny, a to v celku ani v jej časti od Poskytovateľa.

4.11. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientom štandardnú technickú podporu v zmysle Článku 7 bod 7 elektronicky uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb aplikácie Profit365 prostredníctvom svojej zákazníckej podpory na kontaktom čísle alebo emailovej adrese, ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.profit365.eu. Zákaznícka podpora je k dispozícii počas pracovných dní v čase minimálne od 08:30 do 15:30 kedy bude Poskytovateľ poskytovať informácie k aplikácii Profit365 a zaznamenávať technické problémy od Klientov.

5. Náhrada škody

5.1. Poskytovateľ a Klient zodpovedajú za škody spôsobené druhej zmluvnej strane porušením svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí služieb aplikácie Profit365 v súlade s platnými právnymi predpismi.

5.2. Napriek ustanoveniu odseku 5.1 tohto Článku Poskytovateľ (vrátane jeho partnerov, zamestnancov, pridružených osôb alebo zástupcov) zodpovedá Klientovi iba za škody preukázateľné zapríčinené Poskytovateľom a to či už konaním alebo opomenutím povinností. Maximálna celková výška odškodnenia, ktorého povinnosť uhradiť môže Poskytovateľovi voči Klientovi vzniknúť akýmkoľvek porušením zmluvy o poskytnutí služieb aplikácie Profit365, nesmie však v zmysle § 379 druhá veta ObZ presiahnuť sumu 1.000,- EUR (slovom tisíc eur). Poskytovateľ a Klient výslovne potvrdzujú a súhlasia, že rozloženie rizika za porušenie zmluvy o poskytnutí služieb aplikácie Profit365 podľa tohto ustanovenia je primerané a zodpovedá povinnostiam Poskytovateľa vyplývajúcim zo zmluvy o poskytnutí služieb aplikácie Profit365.

5.3. Poskytovateľ nezodpovedá voči Klientovi za žiadne škody zapríčinené tým, že Objednávateľ poskytol nesprávne, zavádzajúce alebo neúplné informácie alebo dokumentáciu, ani za škody zapríčinené konaním či nekonaním osôb iných ako zamestnancov Poskytovateľa, s výnimkou prípadov, pri ktorých by sa dalo – na základe zisťovania, ktoré je súčasťou bežných postupov poradcov v rámci dohodnutých podmienok tejto Zmluvy, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že Poskytovateľ nevykonáva overovacie práce – predpokladať, že takéto nesprávne, zavádzajúce alebo neúplné informácie odhalí.

5.4. V súvislosti s odporúčaniami alebo informáciami, ktoré Poskytovateľ poskytne Klientovi podľa tejto Zmluvy, Poskytovateľ nezodpovedá za spôsob, akým Klient odporúčania alebo informácie, ktoré mu poskytne Poskytovateľ, skutočne využije, pokiaľ tento spôsob nie je súčasťou poskytnutých odporúčaní alebo informácií. Poskytovateľ nebude zodpovedať za žiadne rozhodnutia Klienta na základe služieb Poskytovateľa vykonaných v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb aplikácie Profit365.

6. Nároky z vád a zo záruky

6.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytnutých služieb, ktoré existovali v čase dodania/poskytnutia služieb Klientovi.

6.2. Poskytovateľ zodpovedá za to, že servisné služby a údržba poskytované v súvislosti s poskytnutím základnej služby Poskytovateľa Klientovi budú vykonávané Poskytovateľom s odbornou starostlivosťou.

6.3. Poskytovateľ zodpovedá za to, že poskytnuté služby v podstatnej časti zodpovedajú špecifikáciám obsiahnutým v písomnej dokumentácii Poskytovateľa vo vzťahu k produktu Profit365. Poskytovateľ ďalej zodpovedá za to, že aplikácia Profit365 bude bez vád a chýb, a že Klient bude môcť používať aplikáciu Profit365 so vzdialenou podporou tímu Poskytovateľa. V prípade, ak je aplikácia Profit365 dodávaná na základe samostatnej Licenčnej zmluvy koncového užívateľa, ktorá je obsiahnutá v zmluve o poskytovaní služieb aplikácie Profit365, majú jej ustanovenia prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

6.4. V prípade vád poskytnutých služieb alebo servisných alebo údržbárskych prác poskytovaných Poskytovateľom má Klient nárok na ich opätovné čiastočné alebo úplné vykonanie, a to podľa rozhodnutia Poskytovateľa a povahy týchto vád.

6.5. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené:

a) neoprávneným zásahom do aplikácie Profit365, jej zdrojového kódu, alebo použitím nesprávnych parametrov alebo nastavení aplikácie Profit365 zo strany Klienta,

b) neodbornými zásahmi tretej osoby do aplikácie Profit365, resp. jej zdrojového kódu,

c) zavineným protiprávnym konaním Klienta alebo tretích osôb,

d) nesprávnym používaním poskytnutých služieb Klientom,

e) nesprávnym používaním aplikácie Profit365,

f) používaním služieb spôsobom, na ktoré neboli určené alebo v rozpore s pokynmi Poskytovateľa,

g) v dôsledku príčin nemajúcich pôvod v zavinenom protiprávnom konaní Poskytovateľa ako napríklad, avšak nielen v dôsledku výpadku elektrického prúdu, okolností vis major, spáchania trestného činu a pod.

7. Povinnosť mlčanlivosti

Klient je povinný zachovávať v tajnosti všetky informácie o všetkých záležitostiach, podmienkach, okolnostiach a obsahu zmluvy, týchto VOP, cenovej politike a osobitných cenových ponúk Poskytovateľa a iných dokumentov uzatvorených medzi zmluvnými stranami, najmä zmlúv a všetkých úkonov, ktoré predchádzali ich uzatvoreniu. Poskytovateľ aj Klient sa rovnako zaväzujú zachovávať v tajnosti všetky informácie prijaté od druhej zmluvnej strany, alebo získané počas plnenia zmluvy, osobitne informácie majúce povahu obchodného tajomstva Poskytovateľa a nesprístupniť ich žiadnej tretej strane, ani ich nepoužiť na žiaden iný účel, než na plnenie svojich povinností podľa zmluvných a iných dokumentov, uzatvorených medzi zmluvnými stranami.

8. Autorské práva

8.1. Aplikácia Profit365 a všetky práva, najmä vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva v ňom, sú v zmysle ustanovení Autorského zákona vlastníctvom Poskytovateľa a/alebo jeho poskytovateľov licencií, pričom sú ako také chránené. Rovnako sú chránené aj ustanoveniami medzinárodných dohôd a všetkými ďalšími aplikovateľnými zákonmi krajiny, v ktorej sa aplikácia Profit365 používa. Štruktúra, organizácia a zdrojový kód aplikácie Profit365 sú obchodnými tajomstvami a dôvernými informáciami Poskytovateľa a/alebo jeho poskytovateľov licencií. Aplikáciu Profit365 nesmie Klient kopírovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Akékoľvek kópie, ktoré smie Klient vytvoriť podľa tejto Zmluvy a/alebo je Klient s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa oprávnený urobiť, musia obsahovať rovnaké upozornenia na autorské a vlastnícke práva, aké sú uvedené v týchto VOP, resp. zmluve o poskytnutí služieb aplikácie Profit365. V prípade, že v rozpore s ustanoveniami týchto VOP, resp. zmluvy o poskytnutí služieb aplikácie Profit365 bude Klient spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokúsi získať zdrojový kód, získané informácie sa budú automaticky a neodvolateľne považovať za prevedené na Poskytovateľa a vlastnené v plnom rozsahu Poskytovateľom od okamihu ich vzniku.

8.2. Všetky práva k aplikácii Profit365, okrem práv ktoré Vám ako užívateľovi aplikácie Profit365 boli výslovne udelené v tejto Zmluve, si Poskytovateľ vyhradzuje pre seba.

8.3. V prípade ak aplikácia Profit365 podporuje viaceré platformy alebo jazyky alebo ak Klient získal viac kópií aplikácie Profit365, Klient nie je oprávnený verzie a kópie aplikácie Profit365 používať alebo aplikovať na viacerých počítačových systémoch než bolo dohodnuté v tejto Zmluve a za ktoré bola zaplatená príslušná odmena v zmysle tejto Zmluvy. Verzie alebo kópie aplikácie Profit365, resp. jej častí, ktoré Klient nepoužíva, Klient nie je oprávnený ďalej predať, prenajať, vziať do prenájmu, sublicencovať, zapožičať alebo previesť na iné osoby.

8.4. Klient môže previesť svoje právo používať Službu a všetky práva z tejto Zmluvy na iného koncového používateľa iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a to v prípade, ak nový koncový používateľ vyhlási, že preberá všetky práva a povinnosti, ktoré má podľa tejto Zmluvy Klient.

9. Osobitné ustanovenia ohľadom dodávok softvéru

9.1. Dodávky softvéru (operačného systému alebo aplikačného programu), ktorý nie je neoddeliteľnou súčasťou poskytnutých služieb, ako aj s tým súvisiace služby, podliehajú samostatnej regulácii obsiahnutej v Licenčnej zmluve koncového užívateľa, alebo v zmluve o údržbe softvéru, príp. v zmluve o vykonávaní technickej podpory, ktoré sú v prípade jeho dodania obsiahnuté v zmluve o poskytnutí služieb aplikácie Profit365.

9.2. Poskytovateľ v prípadoch, v ktorých je k tomu oprávnený autorom softvéru, udeľuje Klientovi súhlas na používanie softvéru zabudovaného a/alebo dodávaného v rámci poskytnutia služieb a to na ich používanie pre vnútorné potreby Klienta v súlade s účelom, ku ktorému je softvér určený, a to len pre hardware spôsobilý na jeho užívanie spôsobom a v rozsahu uvedenom v zmluve alebo obojstranne písomne potvrdenej objednávke. Klient nie je oprávnený použiť softvér žiadnym iným spôsobom. V prípade, ak na softvér dodávaný v rámci poskytnutia služieb bola uzatvorená samostatná licenčná zmluva, ustanovenia tohto článku 8 VOP sa nepoužijú.

9.3. Klient je oprávnený používať softvér len v rámci územia Slovenskej republiky, ak osobitná zmluva alebo obojstranne elektronicky potvrdená objednávka neustanovuje inak. Udeľovaná licencia je nevýhradná, ak osobitná zmluva neustanovuje inak.

9.4. Klient nie je oprávnený udeliť žiadnej tretej osobe sublicenciu ani postúpiť práva a povinnosti z udelenej licencie, ibaže osobitná zmluva alebo obojstranne elektronicky potvrdená objednávka ustanovujú opak.

9.5. Zánikom Klienta alebo jeho smrťou neprechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na jeho právneho nástupcu alebo dediča, ak osobitná zmluva neustanovuje inak.

9.6. Odplata za udelenie licencie na používanie softvéru je dohodnutá v osobitnej Licenčnej zmluve koncového užívateľa, ktorá je obsiahnutá v zmluve o poskytnutí služieb aplikácie Profit365 a v prípade, ak ide o softvér, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou poskytovanej služby, na ktorý Poskytovateľ za podmienky uvedenej v prvej vete ods. 8.2 tohto článku 8 udelil Klientovi licenciu, je odplata za poskytnutie licencie zahrnutá v dohodnutej cene za poskytnutie služieb, ak nebolo zmluvnými stranami písomne dohodnuté niečo iné.

10. Ostatné dojednania

10.1. V súlade s § 401 ObZ Klient vyhlasuje, že Poskytovateľovi predlžuje premlčaciu dobu vo vzťahu k všetkým právam a nárokom, ktoré má Poskytovateľ voči Klientovi, a to na dobu desať (10) rokov od doby, keď táto začala po prvý raz plynúť.

10.2. Ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neúčinným, neplatným, alebo nevykonateľným, nie je platnosť, účinnosť, ani vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP dotknutá. Poskytovateľ a Klient sa zaväzujú nahradiť takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie VOP takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré najbližšie zodpovedá hospodárskemu účelu pôvodného ustanovenia.

10.3. Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie svojich povinností a záväzkov spôsobených vyššou mocou (vis major) – najmä prírodnými katastrofami (povodňami, požiarmi, zemetraseniami a pod.), vojnou, občianskymi nepokojmi a pod., ako aj nepriaznivými klimatickými podmienkami, resp. inými nepredvídateľnými a neodvrátiteľnými udalosťami.

10.4. V prípade, ak Klient využíva balík služieb s neobmedzeným počtom účtovných položiek, platí zásada korektného využívania a počet účtovných položiek je v zmysle tejto zásady obmedzený na 500.000 účtovných položiek ročne alebo 50 000 mesačne.

10.5. Poskytovateľ môže podľa vlastného uváženia v záujme stability služby stanoviť obmedzenia a/alebo limity počtu volaní (requestov) v API. V prípade, ak Klient prekročí limity stanovené Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety, Poskytovateľ je oprávnený obmedziť takémuto Klientovi poskytovanie služieb a/alebo zamedziť takémuto klientovi k prístupe k API. Klient je povinný rešpektovať obmedzenia prístupu k API uvedené v tomto odseku a článku VOP, pričom je zakázané akýmkoľvek spôsobom obchádzať limity prístupu k API stanovené Poskytovateľom.

11. Etický kódex

11.1. Klient pri používaní aplikácie Profit365 je povinný dodržiavať nasledujúce pravidlá:

a) Klient nesie zodpovednosť za to, že údaje vložené do aplikácie Profit365 nebudú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky;

b) Klient nie je oprávnený používaním aplikácie Profit365 porušovať základné ľudské práva a slobody a/alebo občianske práva tretích osôb, znižovať dobré meno tretích osôb alebo zasahovať do súkromia tretích osôb;

c) Klient nie je oprávnený používaním aplikácie Profit365 páchať trestnú činnosť a ani podporovať alebo kryť trestnú činnosť, legalizovať príjmy z trestnej činnosti, podporovať alebo kryť medzinárodný terorizmus, propagovať útočné vojny, násilie, agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť ako ani vyvolávať verejné pohoršenie;

11.2. Klient je ďalej povinný pri používaní aplikácie Profit365 dodržiavať aj ďalšie pravidlá, ktoré nie sú výslovné uvedené v zmluve alebo v týchto VOP a alebo v obojstranne elektronicky potvrdenej objednávke podstatným spôsobom, ale vzhľadom na ich povahu je ich dodržanie nevyhnutné pre poskytovanie služieb Poskytovateľom.

11.3. Klient výslovne súhlasí so skutočnosťou, že Poskytovateľ je oprávnený tento etický kódex rozšíriť aj o ďalšie aktivity, a to podľa uváženia Poskytovateľ a Klient je viazaný týmito ustanoveniami odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Poskytovateľa.

11.4. Klient ďalej výslovne súhlasí so skutočnosťou, že porušenie tohto etického kódexu Poskytovateľa v ktoromkoľvek bode a po akúkoľvek dobu je Poskytovateľom vždy a za akýchkoľvek okolností považované za porušenie povinnosti Klienta podstatným spôsobom, čo zakladá nárok Poskytovateľa na odstúpenie od zmluvy v zmysle bodu 12.2 týchto VOP.

12. Ukončenie zmluvy

12.1. Klient je oprávnený od zmluvy odstúpiť len v prípade, ak je Poskytovateľ v dôsledku svojho zavineného konania v omeškaní s dodaním/poskytnutím služby o viac ako tri (3) mesiace, pričom Klient je povinný pred odstúpením od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu poskytnúť Poskytovateľovi prostredníctvom dohodnutého spôsobu komunikácie dodatočnú lehotu na plnenie v trvaní najmenej tridsať (30) dní odo dňa jeho doručenia Poskytovateľovi.

12.2. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Klient v omeškaní s úhradou dohodnutej ceny o viac ako tridsať (30) dní, alebo v prípade nastúpenia okolností vylučujúcich zodpovednosť (resp. okolností „vis major“) na strane Poskytovateľa, ktorými sú napr. štrajk zamestnancov Poskytovateľa, prerušenie alebo zastavenie činnosti Poskytovateľa alebo u dodávateľov Poskytovateľa, začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania u Poskytovateľa, znemožnenie dodania služieb alebo sťaženie jej uskutočnenia zmenou legislatívy, vojnovým konfliktom, rozhodnutiami orgánov verejnej moci a ich nariadeniami a opatreniami, alebo aj inými okolnosťami nemajúcimi pôvod v úmyselnom konaní alebo opomenutí Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť zásadne vždy vtedy, ak podľa zodpovedného posúdenia Poskytovateľa porušil Klient svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto VOP, v zmluve, alebo v obojstranne elektronicky potvrdenej objednávke podstatným spôsobom.

12.3. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

12.4. Zmluvný vzťah medzi Klientom a Poskytovateľom zaniká tiež v prípade obojstrannej písomnej dohody zmluvných strán alebo bez ďalšieho splnením.

13. Použitie „cookies“

13.1. „Cookie“ je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a číslic, ktorý Poskytovateľ zasiela do cookie súboru prehliadača na pevnom disku počítača Klienta prostredníctvom web servera Poskytovateľa. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke www.profit365.eu rozpoznať Klientove zariadenie v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru Poskytovateľa bezpečne identifikovať Klienta pri jeho prihlásení do aplikácie Profit365, poskytnúť Klientovi prispôsobenú internetovú stránku www.profit365.eu, ktorá robí skúsenosť pri návšteve internetovej stránke www.profit365.eu viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou individuálnym potrebám Klienta. Poskytovateľ môže pri poskytovaní služieb aplikácie Profit365 využívať dva druhy cookies na stránke www.profit365.eu, a to:

a) Session cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore prehliadača Klienta do momentu, kým Klient ukončí prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité aplikácie a funkcionality na stránke www.profit365.eu, t.j. pre jej správne fungovanie.

b) Trvalé cookies: pre lepšie užívateľskú skúsenosť Klienta môže Poskytovateľ využívať trvalé cookies. Tieto cookies zostávajú v cookie súbore prehliadača Klienta po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si Klient vyberie v nastaveniach svojho internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku.

13.2. Klient má pri prvej návšteve stránky www.profit365.eu možnosť vyjadriť nesúhlas s použitím cookies Poskytovateľom. Klient má zároveň možnosť kedykoľvek zakázať použitie cookies Poskytovateľom v nastaveniach svojho internetového prehliadača. Avšak v prípade, ak Klient vyjadrí nesúhlas s použitím cookies Poskytovateľom, resp. zakáže použitie cookies Poskytovateľom, Poskytovateľ nebude schopný riadne poskytovať služby aplikácie Profit365 a nezodpovedá za akúkoľvek nefunkčnosť aplikácie Profit365 spôsobenú tým, že Klient nesúhlasil s použitím cookies Poskytovateľom, resp. zakázať použitie cookies Poskytovateľom v nastaveniach svojho internetového prehliadača.

14. Ochrana osobných údajov

14.1. Poskytovateľ spracováva, uchováva a zverejňuje informácie, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy vrátane osobných údajov Klienta na základe zmluvy (ďalej len „Informácie“) v súlade s príslušnými právnymi normami.

Poskytovateľ týmto zároveň podľa Článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje Klientovi, že:

a) údaje Poskytovateľa uvedené v identifikačných kontaktoch zmluvy predstavujú totožnosť a údaje prevádzkovateľa osobných údajov;

b) Poskytovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu;

c) Poskytovateľ spracúva Informácie za účelom plnenia povinností Poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy, za účelom povinností vyplývajúci z právnych predpisov a za účelom spojeným s oprávnenými záujmami Poskytovateľa, na základe zmluvy a plnenia zákonných povinností Poskytovateľa ako právneho základu;

d) príjemcom Informácií je Poskytovateľ a ním poverení pracovníci, , jeho prípadní spolupracovníci resp. subdodávatelia, t.j. ich spracovávatelia dát a spolupracujúci partneri;

e) Informácie sú uchovávané elektronicky na serveroch Poskytovateľa;

f)Informácie sú archivované počas trvania zmluvného vzťahu a ďalších päť rokov od skončenia spolupráce, pričom v prípadoch stanovených právnymi predpismi, môže byť táto lehota predĺžená. Po tomto období budú údaje vymazané alebo anonymizované.

g) Klient má právo byť informovaný (na požiadanie) o týchto Informáciách, má právo na ich kontrolu a požadovanie zmeny údajov, ak nie sú uvedené správne, má právo (v konkrétnych prípadoch v zmysle právnych predpisov) na vymazanie alebo na obmedzenie spracúvania Informácií, namietať spracúvanie Informácií, prenosnosť Informácií, kedykoľvek svoj súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu) odvolať a má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorého kontaktné údaje uvádzame nižšie;

h) poskytnutie Informácií je zákonnou požiadavkou a je potrebné na uzavretie zmluvy, pričom v prípade ich neposkytnutia by si zmluvné strany nemohli plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti.

Tieto VOP sú platné a účinné od dňa 24. 05. 2018

Finecon Technologies s.r.o

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty