Novinky v Profit365 v produkčnej verzii 5.1.0

6. mája 2016
Novinky v Profit365 v produkčnej verzii 5.1.0

Vážení používatelia,

pripravili sme si pre vás novinky, ktoré nájdete v Profit365 v produkčnej verzii 5.1.0

DPH

 • Najväčšou novinkou v oblasti DPH je novela zákona o DPH platná od 1.1.2016. V súvislosti s touto novinkou sme pre vás implementovali možnosť uplatňovať DPH na základe platieb pre vašu firmu alebo pre vášho partnera. Aktiváciu funkcionality nájdete v nastaveniach firmy a na partneroch. Doklady, ktoré vložíte do Profit365 po aktivácii nastavenia, bude systém ťahať do DP pre DPH až na základe zaznamenania úhrady.
 • V prehľade DPH sme pridali stĺpce pre externé číslo faktúry a stĺpec s informáciou, v ktorej časti KV sa doklad nachádza.
 • Do tlačovej zostavy Prehľad DPH vo formáte xlsx. sme pridali stĺpec Dobropis k faktúre, kde a zobrazí číslo faktúry, ku ktorej je dobropis vytváraný.
 • Na tlačovej zostave Prehľad DPH pribudli stĺpce – Dodávateľské číslo faktúry, Oddiel kontrolného výkazu, Číslo dobropisu k FA, Odpočet, Koeficient.
 • Odpočet znamená, že z tlačovej zostavy sa dozviete hodnoty nároku pre odpočet po zohľadnení koeficientu a súkromného použitia.
 • Informácie zo záložky DPH sa presunuli pod riadky. Na záložke DPH sa v súčasnosti nachádza informácia o členení riadkov pre DPH podľa toho, do ktorého riadku daňového priznania pre DPH pôjde a do ktorej časti KV sa hodnoty z riadkov dokladu zobrazia. Riadky na záložke DPH sú zoskupované podľa hladín DPH a podľa paragrafov.
 • Pribudli nové paragrafy, ktoré umožnia detailnejšie registrovať doklady pre účely DPH výkazov.
 • Nový KV od apríla: Zapracovali sme novelu zákona o DPH, ktorá sa dotýka KV od obdobia 04/2016 (resp. 2. štvrťrok 2016). Časť B3 sa člení na B3.1 a B3.2, pričom ak suma odpočítanej dane prekročí 3 tis. EUR, do KV sa uvádzajú hodnoty základu dane, daň, odpočítaná daň, a to v členení podľa IČ DPH vášho partnera.

Odpisy

 • Zapracované sú odpisy – legislatíva platná od 1.1. 2015. Prepočet odpisov, ktoré ste v roku 2015 nemali zaradené v správnej odpisovej skupine. Majetok v súčastnosti môžete preradiť do inej odpisovej skupiny aj spätne, nakoľko do evidencie odpisov pribudla možnosť zadať pre zvolené odpisové skupiny od kedy – do kedy, boli na danom majetku platné.

Mzdy

 • V mzdovom module sme pre vás pripravili niekoľko noviniek. Pridali sme možnosť vytlačiť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Zároveň pribudla možnosť pridať toto potvrdenie aj od iných zamestnávateľov pre účely RZD. V najbližšej verzii očakávajte aj ročné zúčtovanie dane a Hlásenie za zamestnancov. Ďalšou z úprav je, že deti zamestnanca sa presunuli na samostatnú záložku.
 • V module PAM pribudlo ročné zúčtovanie dane za konkrétny rok. To nájdete na detaile konkrétneho zamestnanca cez menu viac. Máte aj možnosť upravovať hodnoty. Keď vyrátate a uložíte ročné zúčtovanie, pri ďalšom prepísaní sa automaticky prepočítajú hodnoty podľa urobenej úpravy.
 • V mzdách sa mení detail prehľadu o zrazených a odvedených preddavkov. Pribudla nová sekcia podľa nového výkazu platného od začiatku roka. Zároveň, keď si vyberiete obdobie, za ktoré ste už predtým výkaz vytvorili, načítajú sa vám uložené údaje. Máte aj možnosť editovať údaje v záložke Osoby a údaje s ukladajú a prenášajú do exportovaných súborov.
 • Po vykonaní ročného zúčtovania sa zrážky a preplatky dane z RZD automaticky generujú.

Dashboard

 • Upravili sme informácie v rýchlom prehľade na úvodnej stránke – do záväzkov a pohľadávok už nenapočítavame len saldo došlých faktúr a vystavených faktúr, ale do záväzkoch napočítavame všetky otvorené záväzky a do pohľadávok aktuálnu výšku všetkých pohľadávok. Ide o doklady, ktoré sú naúčtované na saldokontné účty. Saldokontné účty sú tie, ktoré sú priradené k šanónom došlých FA, VYF, zálohových VYF, zálohových prijatých FA, alebo majú zakliknuté v nastaveniach, že účet je saldokontný.
 • Pri vytváraní novej firmy sa pri vstupe do firmy zobrazí sprievodca nastavením, ktorý vás prevedie základnými nastaveniami firmy.

Banka

 • Na prehľade bankových výpisov pribudli stĺpce počiatočný stav pred zaevidovaním výpisu a konečný stav. Prvýkrát si zadáte správny počiatočný stav na základných údajoch bankového výpisu ku konkrétnemu účtu a následne sa už automaticky bude prepočítavať vás konečný stav a aj počiatočný stav pri každom ďalšom výpise.
 • Pri bankovom výpise sa v prípade potreby prepočítava hodnota na riadku kurzom ECB podľa dátumu účtovania na riadku dokladu, pred úpravou systém ťahal kurz podľa dátumu zadaného v účtovných údajoch dokladu.

Tlačové zostavy

 • Nemecká tlačová verzia vystavenej faktúry = nová tlačová zostava. Tlačovú zostavu nájdete na detaile vystavenej faktúry v záložke rozšírené údaje. V časti tlačový výstup následne máte možnosť zvoliť si tlač vystavenej faktúry v nemeckom jazyku.
 • Pre účely porovnania daňových a účtovných odpisov za určité obdobie ste si síce mohli už teraz vygenerovať tlačovú zostavu, no jej názov “Inventúrny súpis” nebol dostatočne vypovedajúci. Preto sme sa rozhodli zostavu premenovať na “Daňové a účtovné odpisy” a zároveň sme zostavu upravili, aby ste v nej našli všetky potrebné informácie.
 • Tak isto zostava “Súpis majetku” bola premenovaná na “Inventúrny súpis majetku”.
 • Pokladničná kniha – do tlačovej zostavy pokladničnej knihy sme pridali „Číslo dokladu”, ktoré v zostave chýbalo.

Prepojenia

 • Prepojenie so Superfaktúrou – Prepojenie s aplikáciou Superfaktúra nájdete od dnešného dňa v Profit365 v záložke Firma > Nastavenia > Prepojenia. Aplikácia Superfaktúry umožňuje import vystavených faktúr priamo do Profit365 bez potreby ich manuálneho prepisu.

Iné

 • V aplikácii sme pre vás zapracovali možnosť pracovať s „peknou cenou“ na dokladoch. To znamená, že sme zrušili na detaile položky náväznosť z predajnej ceny s DPH na predajnú cenu bez DPH. Touto úpravou si viete predajnú cenu s DPH zmeniť na „peknú cenu”. Aby ste mohli aj na dokladoch pracovať s cenou s DPH, je potrebné si aktivovať na šanóne pre jednotlivé doklady možnosť: „Pracovať s cenou s DPH”.
 • Pre prácu s „peknou cenou” sme prispôsobili aj našu API.
 • Na riadky došlých FA, výdavkových pokladničných dokladov a interných dokladov pribudla možnosť zvoliť si súkromné použitie, a teda vložiť vlastný paušál pre osobnú spotrebu v percentách. Zároveň na základe zadaného koeficientu Profit365 urobí automatické preúčtovanie, ktoré si viete skontrolovať v záložke „Zaúčtovanie” na konkrétnom doklade.
 • Historizovanie – v záložke Firma > Nastavenia > Účtovníctvo pribudolo začiarkavacie políčko „Historizovať účtovné dokumenty”. Hovorí o tom, či sa majú vytvárať PDF-ka po vytlačení dokumentu. Ak je aktívne, po vytlačení dokumentu na jeho detaile je vidieť link, ktorý je poslednou vytlačenou verziou dokumentu. Všetky vytlačené verzie je možné nájsť v menu Kancelária > Dokumenty po tom, čo si vyhľadáte príslušný dokument a cez tlačidlo „Viac” zvolíte možnosť „Upraviť dokument”. Tá vám umožní cez tlačidlo “Predošlé verzie” skontrolovať, aké všetky verzie dokumentu boli vytlačené alebo odoslané emailom.
 • Práca s filtrami – v každom menu je možné zvoliť si filtračné kritéria pre daný prehľad. Platia určité pravidlá nastavovania a dedenia filtrov. Všeobecne platí, že pri práci s Profit365 zadávavate rovnaké filtračné kritéria pre prehľady Hlavná kniha, Denník, Saldokonto, Účtovné výkazy, Prehľad DPH. Preto tieto prehľady navzájom dedia filtračné kritéria. Ak zmeníte filtračné kritérium v jednom z nich, zdedí sa do ostatných a drží až do nového nastavenia alebo do odhlásenia. To znamená, že rovnaké zvolené filtračné kritérium budete vidieť aj vo všetkých vyššie uvedených častiach Profitu365. Ostatné prehľady (napr. Predaj > Faktúry, Nákup > Faktúry) nededia navzájom filtračné kritéria, ale držia posledné nastavenie filtra až do odhlásenia používateľa.
 • “Číslo” vs. “Kód položky” v systéme – zjednotili sme názov inputov v systéme, lebo napriek tomu, že sa jednalo stále o jeden a ten istý input, v niektorých detailov ste ho mohli nájsť pod názvom “Číslo”, v inom pod názvom “Kód položky”, čo mohlo pôsobiť mätúco. Používame už iba jeden názov, a to “Kód položky”.
 • Označenie položiek – zaznamenali sme viacero otázok, ktoré sa týkali používania položiek. Napriek tomu, že si používatelia založili položku, neponúkala sa im na riadkoch príslušných dokladov, na ktorých ju potrebovali použiť. Ide o to, že mnoho z nich nemalo nastavené, že položka je buď “skladová”, alebo ”nákupná”, alebo “predajná”. Teraz už systém sám označí všetky tri možnosti.

Vyskúšajte Profit365 zadarmo

A začnite používať všetky funkcie
počas 30 dní zdarma.

Vyskúšať zadarmo
bez nutnosti vkladania platobnej karty